Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

Obec Batizovce
Štúrova 29/2
059 35 Batizovce
IČO 00 32 61 19     
DIČ 20 21 21 26 55
IBAN: SK54 0200 0000 0000 2562 3562

Tel: 052 7756 312
Fax: 052 7756 312

obec@obecbatizovce.sk

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 5
TÝŽDEŇ: 820
CELKOM: 707823

Obsah

VZN

VZN č.6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 12x

VZN č. 5/2019 - o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, o ochrane verejnej zelene a o určení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené Stiahnuté: 23x

VZN č. 4/2019 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnok č. 8 Územného plánu obce Batizovce“ Stiahnuté: 23x

VZN č. 3/2019 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach 2019 Stiahnuté: 75x

VZN č. 2/2019 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach Stiahnuté: 162x

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na žiaka 2019 Stiahnuté: 134x

VZN č. 2/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovcej dokumentácie "Zmena a doplnok č.7 Územného plánu obce Batizovce". Stiahnuté: 227x

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy Stiahnuté: 238x

VZN č. 6/2017 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 255x

VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 241x

VZN č. 3/2017 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí Stiahnuté: 324x

VZN č. 2/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN-O Batizovce. Stiahnuté: 331x

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 Stiahnuté: 292x

VZN č. 5/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 508x

VZN č. 5/2016 - Dodatok č.1/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Batizovce Stiahnuté: 175x

VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Stiahnuté: 210x

VZN č. 3/2016 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Batizovce Stiahnuté: 764x

VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Batizovce Stiahnuté: 408x

VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015 Stiahnuté: 383x

VZN č. 4/2015 o podmienkách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 442x

Stránka