Batizovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Výzva na uplatnenie námietok

Výzva na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v k. ú. Batizovce, obec Batizovce, okres Poprad: novozamerané parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako parc. č. 9468/2 – lesný pozemok o výmere 5m², 9468/3 - lesný pozemok o výmere 14m², 9468/4 - lesný pozemok o výmere 8m², podľa geometrického plánu zo dňa 27.04.2022, č. 54258421-19/2022, úradne overený 06.06.2022 pod č. G1-501/2022 vypracovaný Geoplus Levoča, s.r.o., a to na Okresnom súde Poprad v lehote do 30.09.2023.

Dátum zvesenia: 30. 9. 2023 Zodpovedá: Vladimír Belák