Obec Batizovce
Obec Batizovce

Multifunkčné ihrisko

Zodpovedná osoba za nájom ihriska – správca ihriska  je  p. Daniel Hudák.

Ihrisko si môžete rezervovať a prenajať na t.č.: 0907 048 795.
Prevádzkova doba ihriska je od 8.00 do 20.00 hod. 

Mimo prevádzkových hodín sú vstup a používanie ihriska zakázané.

Prenájom multifunkčného ihriska:

kolektívne hry..................................................4,00 € / 1 hod. 

tenis ...............................................................2,00 € / 1 hod.

korčuľovanie ..................................................bez poplatku

Prenájom multifunkčného ihriska s osvetlením:

kolektívne hry..................................................5,00 € / 1 hod.

tenis ...............................................................3,00 € / 1 hod.

Za požičanie športového náradia .....................1,00 €

 

Turnaje a tréningy organizované obcou a jej rozpočtovými organizáciami sú od poplatku oslobodené.

Podmienky používania multifunkčného ihriska:

 1. Komerčné požívanie ihriska je povolené po zaplatení príslušného poplatku.
 2. Vstup na ihrisko je povolený iba v čistých teniskách, prípadne v špeciálnej obuvi vhodnej na umelý trávnik. Vstup na multifunkčné ihrisko vo futbalových kopačkách je prísne zakázaný.
 3. Deťom do 15 rokov je vstup na multifunkčné ihrisko povolený len v sprievode dospelej osoby.
 4. V prípade spôsobenia škody na multifunkčnom ihrisku konaním nájomcu je plne  zodpovedný nájomca ihriska.
 5. Zakazuje  sa:
  - lezenie cez futbalové bránky, vešanie sa na siete, preliezanie mantinelov a plotov 
  - nadávat‘ a vulgárne sa vyjadrovať v celom  areáli 
  - poškodzovat‘ majetok športového areálu a vybavenie ihriska 
  - kopat‘ futbalovou loptou do pletivového oplotenia a mantinelov ihriska 
  - vstupovat‘ na ihrisko a odchádzat‘ z neho mimo vyznačené vstupy
  - požívať alkoholické nápoje alebo iné omamné látky a fajčiť
  - vstupovat‘ na ihrisko pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných  látok
  - znečisťovat‘ ihrisko a jeho okolie odpadkami 
  - vodit‘ psov do areálu ihriska
  - hrať na umelom trávniku hokejbal
 1. V prípade nevhodného správania na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné či fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia či nevhodnej obuvi,  poškodzovanie majetku obce či iných osôb, požívanie alkoholu a fajčenie a podobne) bude návštevník z areálu ihriska ihneď vykázaný bez nároku na vrátenie vstupného poplatku.
 2. Opakovanie priestupku u návštevníka areálu hlási správca starostovi obce. Starosta obce má právo rozhodnúť o trvalom zákaze vstupu takejto osoby do areálu multifunkčného ihriska.
 3. Zodpovedná osoba za nájom ihriska – správca ihriska  je p. Daniel Hudák.
 4. Mimo prevádzkových hodín sú vstup a používanie ihriska zakázané.

123654

Domov

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Sociálne siete

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom