Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

Obec Batizovce
Štúrova 29/2
059 35 Batizovce
IČO 00 32 61 19     
DIČ 20 21 21 26 55
IBAN: SK54 0200 0000 0000 2562 3562

Tel: 052 7756 312
Fax: 052 7756 312

obec@obecbatizovce.sk

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 384
TÝŽDEŇ: 1440
CELKOM: 524525

Obsah

VZN

VZN č. 2/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovcej dokumentácie "Zmena a doplnok č.7 Územného plánu obce Batizovce". Stiahnuté: 81x

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy Stiahnuté: 78x

VZN č. 6/2017 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 77x

VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 80x

VZN č. 3/2017 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí Stiahnuté: 172x

VZN č. 2/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN-O Batizovce. Stiahnuté: 181x

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 Stiahnuté: 159x

VZN č. 5/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 246x

VZN č. 5/2016 - Dodatok č.1/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Batizovce Stiahnuté: 47x

VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Stiahnuté: 52x

VZN č. 3/2016 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Batizovce Stiahnuté: 546x

VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Batizovce Stiahnuté: 278x

VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015 Stiahnuté: 248x

VZN č. 4/2015 o podmienkách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 290x

VZN č. 2/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 4 ÚPN-O Batizovce Stiahnuté: 259x

VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 717x

VZN 1/2014 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 291x

VZN č. 3/2013 o stravovaní v jedálni Stiahnuté: 245x

VZN č. 2/2013 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach Stiahnuté: 241x

VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác Stiahnuté: 348x

Stránka