Obec Batizovce
Obec Batizovce

Sprístupnenie info

Postup pri sprístupňovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

Každá fyzická a právnická osoba ako žiadateľ môže požiadať obec Batizovce ako povinnú osobu o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov. Žiadosť môže byť podaná ústne, písomne (osobne do podateľne obecného úradu alebo poštou), faxom, elektronickou poštou. Žiadosť musí obsahovať identifikáciu povinnej osoby, komu je žiadosť určená (povinná osoba), identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ), určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti), určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

Informácie, ktoré je obec Batizovce v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. povinná zverejňovať, sú žiadateľom k nahliadnutiu na internetovej stránke obce www.obecbatizovce.sk a na úradnej tabuli obce pri Obecnom úrade v Batizovciach, Štúrova 29, 059 35 Batizovce.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Osobne na podateľni Obecného úradu v Batizovciach počas stránkových dní:

 • Pondelok 7.00 – 12.00 hod.     13.00 – 15.30 hod.
 • Utorok      7.30 - 12.00 hod.
 • Streda      7.30 – 12.00 hod.     13.00 – 17.00 hod.
 • Štvrtok     7.30 - 12.00 hod.
 • Piatok      7.00 – 12.00 hod. 

Písomne poštou alebo osobne na podateľni Obecného úradu v Batizovciach.

Adresa: Obec Batizovce, Štúrova 29, 059 35 Batizovce
Faxom na číslo faxu 052 / 77 56 312 
Elektronickou poštou na emailovú adresu obec@obecbatizovce.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ústne u ktoréhokoľvek pracovníka Obecného úradu v Batizovciach.

Postup pri vybavovaní žiadostí

Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví Obec Batizovce v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť táto lehota predĺžená , najviac však o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty obec bezodkladne oznámi žiadateľovi, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu Obce Batizovce o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad v Batizovciach.

Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. bude Obec Batizovce účtovať oprávneným osobám nasledovne:

 • tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4         0,10 €
 •  tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4           0,15 €
 • tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3         0,20 €
 • tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3           0,25 €         
 • 1 ks CD                                                                  0,30 €
 • 1 ks DVD                                                                0,40 €
 • 1 ks obálka malá                                                  0,05 €
 • 1 ks obálka veľká                                                 0,07 €
 • 1 ks obálka doporučená                                     0,19 €
 • 1 ks obálka dop. do vl. rúk                                  0,19 €

 

 • poštové poplatky                                    podľa cenníka Slovenskej pošty
 • telefónne poplatky                                 podľa aktuálneho cenníka
 • informácia poskytnutá faxom              podľa aktuálneho cenníka 

Žiadateľ uhradí poplatok vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ichodoslanie po vybavení žiadosti v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Batizovciach počas úradných hodín, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet VÚB Banka Svit, č. účtu SK 54 0200 0000 0000 2562 3562.

Sadzobník správnych poplatkov aktualizovaný k 01.01.2018

Obecný úrad

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Územný plán obce

005

Územný plán obce UPN obce

Kompletné vydanie Územného plánu obce Batizovce v digitálnej podobe - vrátane 11 zmien a doplnení

005

Tatry Podhorie - OOCR

Tatry Podhorie

Batizovská izba Hasičská izba

Batizovská izba
Hasičská izba

Otváracie  hodiny:
Utorok:  10:00 – 12:00
               15:00 – 17:00
Piatok:  15:00 –  17.00   
Sobota: 10.00 - 12.00
               15.00 - 17.00   
Nedeľa: 15.00 - 17.00                      

Návštevu Batizovskej a Hasičskej izby je potrebné nahlásiť vopred na tel.: 0944 136 802,  0910 661 483

Zber odpadov 2024

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30
31
1
2
3
4

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie od nás

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov