Obec Batizovce
Obec Batizovce

Rezervačný systém

Obec Batizovce ako výhradný vlastník priestorov Sály kultúrneho domu v Batizovciach a Prístavku sály kultúrneho domu v Batizovciach nachádzajúcich sa na adrese: Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce, môže záujemcovi o prenájom tento priestor prenajať na konanie kultúrnych, spoločenských, športových, rodinných a iných primeraných podujatí. Záujemcovi o prenájom nevzniká automaticky právny nárok na prenájom. Záujemca v príslušnom kalendári vyznačí termíny počas ktorých má záujem o prenájom priestorov, vyplní potrebné údaje a požiadavku elektronicky odošle. Prenájom musí odsúhlasiť poverený zamestnanec obce Vladimír Belák, 0907 477 799, prednosta@obecbatizovce.sk . Potvrdenie rezervácie prebehne elektronicky po splnení nižšie uvedených podmienok.

Obec predmetné priestory využije hlavne na zabezpečenie svojich podujatí a podujatí miestnych a obcou zriadených organizácií. Ak obec priestor neplánuje využiť na zabezpečenie obecných podujatí, môže tento priestor komerčne prenajať záujemcom. Ceny prenájmu sú stanovené v zmysle schváleného Sadzobníka za poskytované služby a úkony vykonávané obcou

Podmienky prenájmu:

  1. poplatok za prenájom, alebo jeho časť (po dohode s povereným zamestnancom obce) je záujemca o prenájom povinný uhradiť do dvoch pracovných dní od zaslania predbežnej rezervácie do pokladne obce. Pri neuhradení poplatku za prenájom v stanovenom termíne,  poverený zamestnanec obce zruší predbežnú rezerváciu v plnom rozsahu a priestor bude ponúknutý na opätovný prenájom,
  2. záujemca o prenájom preberá priestor v deň plánovaného nájmu od povereného zamestnanca obce a po ukončení nájmu tento priestor odovzdá poverenému zamestnancovi obce nasledujúci pracovný deň po ukončení prenájmu najneskôr do 9.00 hod. v rovnakom technickom stave a uprataný ako v čase preberania priestoru do nájmu vrátane rozloženia vybavenia priestorov (stoly, stoličky a pod.),
  3. záujemca o prenájom je povinný  okrem poplatkov za prenájom uhradiť aj zálohu vo výške 20,- € za prípadne spôsobenú škodu alebo za neupratanie a neuvedenie priestoru do stavu zhodného, v akom bol priestor pri preberaní. Prenajímateľ po prevzatí tohto priestoru od nájomcu, zhodnotí stav priestoru a uhradenú zálohu v plnej výške vráti nájomcovi, prípadne ju zaúčtuje ako zmluvnú pokutu za nesplnenie si dohodnutých povinností.
  4. prenajímateľ a záujemca o prenájom sú povinní pred samotným nájmom podpísať dohodu o krátkodobom nájme (Objednávku), ktorá bude obsahovať cenu a potrebné náležitosti oboch účastníkov,
  5. nájomca je v plnom rozsahu zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných, hygienických a zákonných ustanovení a nariadení vyplývajúcich z platnej legislatívnej úpravy SR (napr. počet osôb, zabezpečenie bezpečnostnej služby, dodržiavanie nočného kľudu  apod. ),
  6. uzatvorením Objednávky sa záujemca o prenájom stáva nájomcom a je v plnej miere zodpovedný za spôsobené škody na obecnom majetku a je povinný takéto škody odstrániť v plnom rozsahu na svoje vlastné náklady, prípadne uhradiť ich odstránenie,
  7. je zakázané prenajať priestor tretej osobe alebo pre tretiu osobu v prenajatom priestore organizovať a zabezpečovať podujatia bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. O súhlas s prenájmom priestoru tretej osobe musí nájomca v dostatočnom predstihu písomne požiadať prenajímateľa. Do žiadosti je povinný uviesť pravdivé informácie o tretej osobe a účel, na ktorý bude priestor treťou osobou využívaný. V tomto prípade prenajímateľ rozhodne a písomne žiadateľovi oznámi či s prenájmom tretej osobe súhlasí, prípadne nesúhlasí. V prípade požiadavky o prenájom tretej osobe si prenajímateľ vyhradzuje právo v plnom rozsahu bez udania ďalšieho dôvodu celý prenájom zrušiť.
Obec Batizovce si vyhradzuje právo využívať tento rezervačný systém aj na organizovanie iných podujatí na ktoré sa budú vzťahovať iné podmienky ako podmienky nájmu (napr. organizovanie výletov, zájazdov, záujem o návštevu Mikuláša, záujem o potvrdenie účasti na obecných podujatiach a pod. ).

V tomto kroku zvolte službu, na ktorú chcete uskutočniť rezerváciu. V nasledujúcich krokoch zvolíte termín rezervácie a zadáte kontaktné údaje. O stavu rezervácie budete informovaný e-mailom.

Vašu rezerváciu môžete vyhľadať cez vyhľadávací formulár. Zadajte PIN (obdržíte ho e-mailom) a kliknite na tlačítko vyhľadať. V zobrazenom detaile môžete taktiež rezerváciu zrušiť.

Rezervačný systém

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Územný plán obce

005

Územný plán obce UPN obce

Kompletné vydanie Územného plánu obce Batizovce v digitálnej podobe - vrátane 11 zmien a doplnení

005

Tatry Podhorie - OOCR

Tatry Podhorie

Batizovská izba Hasičská izba

Batizovská izba
Hasičská izba

Otváracie  hodiny:
Utorok:  10:00 – 12:00
               15:00 – 17:00
Piatok:  15:00 –  17.00   
Sobota: 10.00 - 12.00
               15.00 - 17.00   
Nedeľa: 15.00 - 17.00                      

Návštevu Batizovskej a Hasičskej izby je potrebné nahlásiť vopred na tel.: 0944 136 802,  0910 661 483

Zber odpadov 2024

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26
27 28 29 30

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie od nás

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov