VZN

VZN

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

VZN

VZN č. 2/2019 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach Stiahnuté: 81x

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na žiaka 2019 Stiahnuté: 69x

VZN č. 2/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovcej dokumentácie "Zmena a doplnok č.7 Územného plánu obce Batizovce". Stiahnuté: 159x

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy Stiahnuté: 159x

VZN č. 6/2017 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 163x

VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 155x

VZN č. 3/2017 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí Stiahnuté: 246x

VZN č. 2/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN-O Batizovce. Stiahnuté: 256x

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 Stiahnuté: 227x

VZN č. 5/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 377x

VZN č. 5/2016 - Dodatok č.1/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Batizovce Stiahnuté: 108x

VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Stiahnuté: 119x

VZN č. 3/2016 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Batizovce Stiahnuté: 647x

VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Batizovce Stiahnuté: 343x

VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015 Stiahnuté: 317x

VZN č. 4/2015 o podmienkách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 354x

VZN č. 2/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 4 ÚPN-O Batizovce Stiahnuté: 321x

VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 819x

VZN 1/2014 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 350x

VZN č. 3/2013 o stravovaní v jedálni Stiahnuté: 316x

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK