VZN

VZN

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

VZN

VZN č. 5/2019 - o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, o ochrane verejnej zelene a o určení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené Stiahnuté: 13x

VZN č. 4/2019 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnok č. 8 Územného plánu obce Batizovce“ Stiahnuté: 14x

VZN č. 3/2019 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach 2019 Stiahnuté: 66x

VZN č. 2/2019 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach Stiahnuté: 153x

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na žiaka 2019 Stiahnuté: 128x

VZN č. 2/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovcej dokumentácie "Zmena a doplnok č.7 Územného plánu obce Batizovce". Stiahnuté: 222x

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy Stiahnuté: 232x

VZN č. 6/2017 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 244x

VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 233x

VZN č. 3/2017 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí Stiahnuté: 317x

VZN č. 2/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN-O Batizovce. Stiahnuté: 323x

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 Stiahnuté: 285x

VZN č. 5/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 488x

VZN č. 5/2016 - Dodatok č.1/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Batizovce Stiahnuté: 167x

VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Stiahnuté: 201x

VZN č. 3/2016 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Batizovce Stiahnuté: 750x

VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Batizovce Stiahnuté: 400x

VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015 Stiahnuté: 378x

VZN č. 4/2015 o podmienkách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 436x

VZN č. 2/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 4 ÚPN-O Batizovce Stiahnuté: 387x

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK