Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa

 

 


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu " Základňová stanica LTE, PP_BAT_C Batizovce 18.10.2019 04.11.2019
Iveta Horevajová - oznámenie o uložení zásielky 14.10.2019 24.10.2019
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnok č. 8 Územného plánu obce Batizovce“. 14.10.2019 31.10.2019
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, o ochrane verejnej zelene a o určení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené 14.10.2019 31.10.2019
Mariamma Tkáčová - oznámenie o uložení zásielky 07.10.2019 26.10.2019
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Batizovce 19.09.2019 31.10.2019
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová 25.02.2019 28.02.2020
Pozvánka na 17 zasadnutie obecného zastupiteľstva - 15.03.2017 13.03.2017 16.03.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení stavebného konania 03.03.2017 19.03.2017
Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA - Batizovce 03.03.2017 31.12.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 01.03.2017 17.03.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 29.03.2017 01.03.2017 29.03.2017
Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN-O Batizovce. 28.02.2017 16.03.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o skončení vyvlastňovacích konaní 28.02.2017 16.03.2017
Návrh VZN č. 1/2017, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 28.02.2017 16.03.2017
Návrh VZN č.3/2017 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí 28.02.2017 16.03.2017
Verejná vyhláška - Zozhodnutie č. OU-PO-OVBP2-2017/4264/3649/ŠSS-KL 22.02.2017 10.03.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 26.7.2016 07.07.2016 27.07.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 28.7.2016 07.07.2016 29.07.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 29.7.2016 07.07.2016 30.07.2016
Prerušenie distribúcie elektriny 26.04.2016 25.05.2016
Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže 3/2015 07.07.2015 31.05.2016
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK