Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa

 

 


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na 6 zasadnutie obecného zastupiteľstva - 11.12.2019 06.12.2019 12.12.2019
Výsledky obchodno-verejnej súťaže č. 02/2019 27.11.2019 13.12.2019
Návrh rozpočtu obce Batizovce na roky 2020 - 2022 26.11.2019 12.12.2019
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 25.11.2019 12.12.2019
Bibiána Diabelková - oznámenie o uložení zásielky 22.11.2019 11.12.2019
Plán kontrolnej činnosti HKO obce Batizovce na iI. polrok 2020 20.11.2019 31.12.2019
Zámer predať majetok vo vlastníctve obce 13.11.2019 12.12.2019
Zámer zameniť majetok vo vlastníctve obce 13.11.2019 12.12.2019
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová 25.02.2019 28.02.2020
Pozvánka na 17 zasadnutie obecného zastupiteľstva - 15.03.2017 13.03.2017 16.03.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení stavebného konania 03.03.2017 19.03.2017
Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA - Batizovce 03.03.2017 31.12.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 01.03.2017 17.03.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 29.03.2017 01.03.2017 29.03.2017
Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN-O Batizovce. 28.02.2017 16.03.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o skončení vyvlastňovacích konaní 28.02.2017 16.03.2017
Návrh VZN č. 1/2017, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 28.02.2017 16.03.2017
Návrh VZN č.3/2017 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí 28.02.2017 16.03.2017
Verejná vyhláška - Zozhodnutie č. OU-PO-OVBP2-2017/4264/3649/ŠSS-KL 22.02.2017 10.03.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 26.7.2016 07.07.2016 27.07.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 28.7.2016 07.07.2016 29.07.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 29.7.2016 07.07.2016 30.07.2016
Prerušenie distribúcie elektriny 26.04.2016 25.05.2016
Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže 3/2015 07.07.2015 31.05.2016
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK