Obec Batizovce
Obec Batizovce

Máte doma žumpu ? pozorne čítajte

Máte doma žumpu ? pozorne čítajte 1

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje občanov....

V zmysle ust. § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách  a o zmene zákona  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon): Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému  možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde bude vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a  na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad  o odvoze  odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd. (uzatvoriť zmluvu na vývoz obsahu zo žumpy).

Dátum vloženia: 8. 6. 2021 16:53
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 6. 2021 16:57
Autor:

Aktuality

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Sociálne siete

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom